شلا ن

ن شلا عيفر يملعلا اد حلأا د ح ي ر د حت نيم ل لرطد ل شب د قعت . 5 Title (ناونع) (-TITLE) “Title” includes the following subtypes: - Titles of books, articles (انتراح د٢ٔا ، تركٛس اذ ،كتاٛح ددج) ؽرػشلا نػم اهدػحيو ، ًاقرر ةيرملا ىتح ، ًا رغ يرط ري(إ نم أد ت ،ةي ونجلا اهدودحو ةػقرول ةػنيدم يقرػشلا ؿامػشلا نػمو فاػيإ ةنيدم ؿامشلا نم اهدحيو ةيسرم ةيلو يف ةقرول ةنيدم ره شلأا لا خ ةكر شلا ما علا ن م ى لولأا ةع ستلا نو يلم 46

2023-01-30
    من هو د اسامة فوزي
  1. No! They are going to know